بسته ۱۹ بندی تشویقی شهرسازانه ابلاغ شد


مهرداد بذرپاش امروز، بسته تشويقي شهرسازانه ۱۹ بندي را در خصوص سياست‌هاي تشويقي كالبدي متضمن نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري، با هدف افزايش كيفيت زندگي شهروندان ساكن در اين بافت‌ها و همچنين پيشبرد اهداف قانون جهش توليد مسكن ابلاغ كرد. مصوبات ابلاغي داراي ويژگي‌هاي انعطاف پذيري مصوبه نسبت به شرايط ويژه هر شهر، رويكرد نوسازي محله‌اي، فرصت ويژه براي سازندگان و مالكان، توانمندسازي اقتصادي ساكنان بافت فرسوده از طريق انعطاف‌پذيري در ضوابط استقرار كاربري‌ها و با رويكرد درهم تنيدگي مسكن و اشتغال و ايجاد ارزش افزوده روي دارايي‌هاي ساكنان و افزايش كيفيت فضاي سكونت است. همچنين گره‌گشايي در صدور پروانه براي پلاك‌هاي مسكوني زير حد نصاب تفكيك و ساخت اين واحد ها، افزايش نفوذپذيري (قابليت دسترسي) محله و مشاركت شهرداري ها از ويژگي هاي ديگر اين مصوبات ابلاغي است. جزئيات ۱۹ بندي بسته تشويقي كالبدي براي نوسازي بافت‌هاي فرسوده در چهار گروه انواع مشوق­‌هاي پيش­‌بيني شده در مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري شامل بازآفريني يكپارچه در مقياس بلوك شهري، نوسازي در مقياس محورهاي اصلي محله اي، نوسازي در عمق بافت فرسوده شهري و ضوابط تشويقي نوسازي قطعات غيرقابل تجميع است. جزئيات ضوابط تشويقي انواع مشوق­هاي پيش­بيني شده در مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري هر يك از گروه ها در زير آمده است: ضوابط تشويقي گروه اول(بازآفريني يكپارچه در مقياس بلوك شهري) -اعطاي حداكثر دو طبقه تشويقي نسبت به تراكم مجاز طرح مصوب -امكان تخصيص سطح اشغال مجاز طبقه همكف به كاربري هاي انتفاعي -امكان تخصيص ۲۰ درصد از فضاي باز غير مسقف مجموعه به منظور تأمين بخشي از پاركينگ هاي مورد نياز -امكان استفاده از مساحت معابر بن بستي كه بر اثر تجميع، كاركرد خود را ازدست داده اند در مساحت ملاك عمل تراكم – امكان تسهيل در ضوابط معماري از جمله نحوه توده گذاري و نما ضوابط تشويقي گروه دوم(نوسازي در مقياس محورهاي اصلي محله اي) – اعطاي حداكثر يك طبقه تشويقي نسبت به تراكم مجاز طرح مصوب – امكان تخصيص سطح اشغال مجاز طبقه همكف به كاربري هاي انتفاعي مشروط به تأمين ورودي مستقل – عدم احتساب سطح بالكن و تراس در محاسبه تراكم ساختماني – كاهش ضريب تأمين پاركينگ مورد نياز به ۰.۷۵ مشروط به وجود پارك حاشيه اي در معبر – امكان استفاده از مساحت معابر بن بستي كه بر اثر تجميع، كاركرد خود را ازدست داده اند در مساحت ملاك عمل تراكم ضوابط تشويقي گروه سوم(نوسازي در عمق بافت فرسوده شهري) – اعطاي حداكثر يك طبقه تشويقي نسبت به تراكم مجاز طرح مصوب – كاهش ضريب تأمين پاركينگ مورد نياز به ۰.۷۵ براي هر واحد – امكان احداث حداكثر يك درب اضافه در راستاي تأمين حداكثري پاركينگ – عدم احتساب مساحت بالكن و تراس در محاسبه تراكم ساختماني ضوابط تشويقي گروه چهارم(نوسازي قطعات غيرقابل تجميع) – امكان پيشروي طولي تا ۲ متر پس از اصلاحي مشروط به رعايت همجواري و حقوق همسايگي – كاهش ضريب براي هر واحد تأمين پاركينگ مورد نياز به ۰.۷۵ – امكان احداث حداكثر يك درب اضافه مشروط به تأمين ضريب تأمين يك پاركينگ براي هر واحد – امكان احداث واحدهاي مسكوني با زيربناي كمتر از حدنصاب تعيين شده در طرح مصوب – عدم احتساب مساحت بالكن و تراس در محاسبه تراكم ساختماني بنابر اين گزارش در بسته تشويقي ابلاغي كالبدي براي نوسازي بافت‌هاي فرسوده مواردي كه لازم است در كميسيون ماده ۵ مطرح و اتخاذ تصميم شود به شرح زير است: طرح‌هاي تجميعي مشتمل بر يك بلوك شهري يا بيشتر كه متقاضي بهره‌گيري از امتيازات ويژه بازآفريني يكپارچه در مقياس بلاك شهري مي‌باشند. گزارش شهرداري درمورد محلات يا نواحي فاقد امكان ارائه مشوق‌هاي موضوع بندهاي ۱ و ۳ مقدمه مصوبه ابلاغي نقشه موقعيت پاركينگ‌هاي محله‌اي پيش‌بيني شده موضوع بند ۵ مصوبه ابلاغي بررسي و تصويب مشوق‌­هاي تكميلي و خاص هر شهر با در نظر گرفتن شرايط و نيازهاي ويژه آن در چارچوب بند ۳ مصوبه ابلاغي همچنين در بسته تشويقي ابلاغي كالبدي براي نوسازي بافت‌هاي فرسوده تكاليف شهرداري‌ها شامل موارد زير است: تسريع در بررسي درخواست‌هاي متقاضيان و صدور پروانه­ ساختمان طبق مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري و عندالزوم انعكاس درخواست‌ها (موضوع بند ۱ بخش الف اين بخشنامه) به دبيرخانه كميسيون ماده۵. ارائه پيشنهادات مربوط به مشوق‌هاي كالبدي خاص شهر، با توجه به ساختار طرح جامع و شرايط ويژه شهر مربوطه موضوع بند ۳ مقدمه مصوبه ابلاغي احصاي محلات يا نواحي فاقد امكان ارائه مشوق‌ها و گزارش آن به كميسيون ماده۵ موضوع بند هاي ۱ و ۳ مقدمه مصوبه ابلاغي(موضوع بند ۱ مصوبه شورايعالي) پيگيري تأمين پاركينگ‌هاي محله‌اي پيشنهادي براي جبران كسري پاركينگ واحدهاي مسكوني مشمول اين ضوابط پس از تصويب نقشه موقعيت آن در كميسيون ماده۵ موضوع بند ۵ مصوبه ابلاغي ارائه گزارش‌هاي دوره‌اي سه ماهه از ميزان پروانه‌هاي صادره در بافت فرسوده موضوع بند ۸ مصوبه ابلاغي مشتمل برگزارش پيشرفت فيزيكي ۵ مرحله­اي، پايان كار صادره براساس تعداد واحد مسكوني، ميزان پاركينگ تجميعي احداث شده و ميزان تامين سرانه هاي خدماتي در زمين و طبقات گزارش عملكرد بند ۱ بخش ج مصوبه ابلاغي بنابر اين گزارش وزير راه و شهرسازي در ابلاغ بسته تشويقي كالبدي براي نوسازي بافت‌هاي فرسوده به استانداران كه به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري رسيده است، تكاليف ادارات كل راه و شهرسازي(دبيرخانه كميسيون ماده۵) را شامل موارد زير ذكر كرده است: تسريع در بررسي و طرح درخواستهاي مرتبط با موضوع مصوبه شورايعالي در كميسيون ماده۵ اطلاع رساني­ گسترده مفاد مصوبه ابلاغي درمحلات هدف بازآفريني شهري در قالب هاي مختلف با حمايت شركت بازآفريني شهري ايران شناسايي و توجيه سرمايه گذاران محلي، سازندگان ومالكان اراضي واملاك واقع در بافت‌هاي فرسوده براي بهره‌گيري از مزاياي مشوق‌هاي مربوطه (به نمايندگي از شركت بازآفريني شهري ايران) ارائه گزارش‌هاي دوره‌اي سه ماهه از ميزان و محتواي مصوبات كميسيون‌هاي ماده ۵ مرتبط با موضوع مصوبه ابلاغي.